Tarifa

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljenom u Službenom glasniku RS.

Visina naknade se određuje za pojedine radnje, procentualno od vrednosti predmeta radnje ili paušalno u zavisnosti od slučaja.

Naknada se po pravilu naplaćuje nakon izvršene usluge, a mogući su i dozvoljeni drugačiji načini plaćanja.