Oblast rada

Advokatska kancelarija pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu uslugu u skladu sa konkretnim potrebama klijenta.

Pružanje pravne usluge podrazumeva:

 

Davanje pravnih saveta

Osnivanje privrednih društava, promene u društvu, postupci likvidacije

Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka u postupcima iz obligacionih, porodičnih, svojinskih, naslednih, radnih, privrednih odnosa

Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava

Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima zaključivanjem ugovora i poravnanja

Obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo

Takođe, u saradnji sa stručnim licima iz oblasti građevinarstva pružamo kompletnu uslugu vezanu za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata počev od prikupljanja neophodne dokumentacije, dobijanja neophodnih odobrenja od državnih organa do realizacije projekta.