Advokatska kancelarija - Law Office
Ana J. Nikšić
Vojvode Milenka 1, Beograd - Belgrade

Dobro došli na sajt Advokatske kancelarije Ana J. Nikšić.

Advokatska kancelarija Ana J. Nikšić osnovana je sa namerom da svojim klijentima omogući potpunu pravnu zaštitu u svim pravnim oblastima.
Dobar pravni savet, mišljenje ili pružena pravna pomoć utiče na život svakog pojedinaca, odnosno poslovanja svakog privrednog društva.
Cilj je da se naizgled problematične situacije stave u odgovarajuće pravne okvire uz pronalaženje pravnih i pravih rešenja.

Welcome to Law Office Ana J. Niksic Website.

Law Office Anna J. Niksic was established in order to provide our customers with full legal protection in all legal areas.

Good legal advice, opinion or provided legal assistance affects the life of every individual, as well as company.

The aim is to put the seemingly problematic situations in the appropriate legal framework with finding legal and right solutions.
.

Ukoliko pretražujete pojmove poput:  advokat Beograd, cenovnik advokatske kancelarije Beograd, cena advokatskih usluga Beograd, advokatura i pravnici,  pravnik, pravni saveti, pravna pomoć cene, sastavljanje žalbi cene za Beograd, pravljenje tužbi i molbi, cena za osnivanje privrednih društava, cena za sastavljanje ugovora, cenovnik sastavljanja testamenata, cena sastavljanja  izjave, zastupanje pravnih lica, cene advokata Beograd, cena zastupanja fizickih lica  i slično na pravom ste mestu. 

advokat beograd

Oblast rada

Advokatska kancelarija pruža svojim klijentima sveobuhvatnu pravnu uslugu u skladu sa konkretnim potrebama klijenta.

Pružanje pravne usluge podrazumeva:

Davanje pravnih saveta

Osnivanje privrednih društava, promene u društvu, postupci likvidacije

Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka u postupcima iz obligacionih, porodičnih, svojinskih, naslednih, radnih, privrednih odnosa

Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava

Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima zaključivanjem ugovora i poravnanja

Obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo

Takođe, u saradnji sa stručnim licima iz oblasti građevinarstva pružamo kompletnu uslugu vezanu za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata počev od prikupljanja neophodne dokumentacije, dobijanja neophodnih odobrenja od državnih organa do realizacije projekta.